Soliditet

Soliditet är ett av de vanligaste nyckeltalen för företag. Soliditeten anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.  

Soliditeten anger företagets stabilitet eller förmåga att motstå förluster och överleva på längre sikt. 
En huvudregel är att ju större andel eget kapital som finansierar företaget, desto högre och bättre är soliditeten. En soliditet på 100 % innebär finansiering med enbart eget kapital och en soliditet på 0 % innebär att det inte finns något eget kapital alls. 

En tumregel är att soliditeten inte får understiga 25 % för att nya långfristiga lån skall godkännas. Det är en generell regel som dock varierar mellan olika branscher.

 

Beräkna soliditet

När man mäter soliditeten hos ett företag vill man räkna ut den procentuella andel som företagets egna kapital utgör av summan av alla tillgångar. 
Så här beräknar man företagets soliditet:
Soliditet = Eget kapital / Totalsumma tillgångar
Sedan multiplicerar man resultatet med 100 för att få ut soliditeten i procent. 
 

Exempel:

I detta exempel är företagets egna kapital 25 200 kr. Tillgångarna är 58 800 kr. 
Soliditet = 25 200 / 58 800 = 0,42 = 42%

 

Är det bra eller dåligt med hög soliditet?

Bolag med en hög soliditet kan hantera motgångar, förluster, eller andra tuffa utmaningar bättre utan att drabbas allt för hårt ekonomiskt. Bolag med låg soliditet riskerar att få det jobbigt om det blir tuffare tider (t.ex. om konjunkturen försämras). En viss andel skulder behöver dock inte vara negativt då bolag oftast kan växa snabbare genom att använda sig av lånade pengar för att få en viss hävstång. 

 

Är det alltid bra med hög soliditet?

Nej, det är inte alltid säkert att en hög soliditet är fördelaktigt för företaget. 

Det kan nämligen vara ett resultat av att bolaget inte har genomfört tillräckligt mycket investeringar (som finansierats med lånat kapital). Bolagets soliditet blir då “god” på ytan, men kollar man mer på djupet är det istället en följd av att bolagets inte utvecklas.