Räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgrad är ett mått inom ekonomistyrning som anger vilken förmåga ett företag har att täcka sina finansiella kostnader (räntekostnader). Om räntetäckningsgraden är lägre än 1,0 betyder det att företagets intäkter inte räcker för att täcka de finansiella kostnaderna, det vill säga det går med förlust. 

 

Hur beräknas räntetäckningsgrad?

Räntetäckningsgraden definieras som resultatet efter finansiella intäkter dividerade med de finansiella kostnaderna. 

Räntetäckningsgrad = (rörelseresultat + finansiella intäkter) / finansiella kostnader

Exempel

Rörelseresultat: 350 tkr
Finansiella intäkter: 21 tkr
Finansiella kostnader: 175 tkr

Räntetäckningsgrad: (350 + 21) / 175 = 2,12 ggr

 

Är räntetäckningsgraden över 1 betyder det att bolagets resultat räcker till för att betala räntekostnaderna, och tvärtom. Är det under 1 räcker resultatet inte till för att täcka de finansiella kostnaderna.

Är räntetäckningsgraden, exempelvis, 3 så betyder det i praktiken att bolagets resultat är tre gånger så stort som bolagets räntekostnader. Det kan även tolkas som att bolager klarar av att betala tre gånger så stora räntekostnader med nuvarande resultatnivå.