Räntabilitet

Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som används för att mäta om ett företags vinst är tillfredsställande i förhållande till kapitalet. Räntabilitet är synonymt med avkastning och visar hur en verksamhet genererar vinst på kapital. Med andra ord hur lönsamt företaget är. De vanligaste måtten som används för att räkna ut ett företags lönsamhet är räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital, räntabilitet på operativt kapital och räntabilitet på eget kapital. 

 

Räntabilitet på eget kapital

Detta mått avser ägarnas avkastning på det kapital som de själva har satsat i företaget.

Räntabilitet på eget kapital före skatt = resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital

 

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital är den del av företagets tillgångar som finansierats av ägare och banker. De räntefria skulderna utesluts eftersom den räntekostnad som rimligen finns är dold, bl.a. i priset på varor köpta på kredit. 

Räntabilitet på sysselsatt kapital visar lönsamheten i relation till lånat och eget kapital. 
Räntabilitet på sysselsatt kapital = (rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital

 

Räntabilitet på totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital visar företagets kapital, uttryckt i procent av det totala kapitalet. I det totala kapitalet räknas såväl anläggningstillgångar som omsättningstillgångar in.

Räntabilitet på totalt kapital = (rörelseresultat + finansiella intäkter) / totalt kapital