Periodiseringsfond

Periodiseringsfond är ett sätt för företag att jämna ut resultatet över flera år genom att minska årets skattemässiga resultat de år ett företag går med vinst.

När du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. En avsättning till en periodiseringsfond kan ett sämre år lösas upp för att istället öka årets skattemässiga resultat. På det viset kan företag reducera konjunktursvängningar och om företaget över en 6 års cykel går med nollresultat inte heller betala någon skatt.

 

Bakgrund

1994 sänktes bolagsskatten i Sverige från 30% till 28%. Samtidigt avskaffades möjligheten att avsätta medel till skatteutjämningsreserv och istället infördes möjlighet att avsätta del av vinsten till periodiseringsfond Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag får sätta av max 30% av inkomsten, juridiska personer max 25%. Man bestämmer själv vilket år man återför fonden till beskattning, det måste dock ske inom sex år. Periodiseringsfonderna återförs även till beskattning om man slutar bedriva näringsverksamhet.

 

Sammanfattning

Periodiseringsfonder används för att jämna ut Ett företag kan vilja jämna ut resultaten över flera år genom att minska det skattemässiga resultat under de år som det gått med vinst. Detta kan göras genom att upprätta en periodiseringsfond, där företaget avsätter pengar för att sedan kunna ha dem tillhanda vid ett senare tillfälle.