Nettomarginal

Nettomarginalen visar hur stor vinst efter skatt ett företag genererat i förhållande till omsättningen.
Nyckeltalet visar hur stor del av intäkterna som är kvar efter att alla kostnader är betalda.
Nyckeltalet är ett viktigt mått för tjänsteföretag. Nettomarginalen tar till skillnad ifrån rörelsemarginalen även hänsyn till finansiella poster.