Kredittid

Med kredittid avses hur många dagar det är från faktureringstillfället fram till det slutgiltiga betalningstillfället. 
Kredittiden anger alltså hur lång tid en part i en transaktion har på sig att betala en faktura eller på att betala tillbaka ett lån.