Kassalikviditet

Kassalikviditet visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. 
En kassalikviditet om 100 % eller mer innebär att kortfristiga skulder kan betalas direkt. En kassalikviditet om under 100 % betyder att företaget kan behöva göra sig av med långsiktiga tillgångar som byggnader eller utrustning, eller behöva ta lån för att betala sina kortfristiga skulder. 
En tumregel är att kassalikviditeten ska ligga på minst 100 %.

Formeln för att räkna ut den är: omsättningstillgångar exklusive lager delat med kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning.

 

Exempel

Ett bolag har år 1 omsättningstillgångar (exklusive lager och pågående arbeten) som uppgår till 6 300 tkr. De kortfristiga skulderna är 3 000 tkr. Kassalikviditeten blir då: 6 300 / 3 000 * 100 = 210 %. 

 

Hur tolkar man kassalikviditeten?

Generellt sett är det bra när kassalikviditeten är över 1 (över 100 procent).Det är ett tecken på god betalningsförmåga eftersom företaget kan betala sina skulder direkt givet att det kan sälja sina omsättningstillgångar. Man brukar säga att kassalikviditeten åtminstone bör vara mer än 1 (100 procent). En god likviditet är bra eftersom det gör att bolaget lätt kan betala sina skulder. Risken för att företaget ska hamna i ekonomisk knipa minskar när kassalikviditeten är hög.

Om kassalikviditeten är mindre än 1 (mindre än 100 procent) är det ett varningstecken. Det kan innebära att företaget behöver ta långfristiga lån eller sälja anläggningstillgångar för att kunna betala sina kortfristiga skulder.

Generellt sett vill man dock inte att kassalikviditeten ska vara för hög. Ett allt för högt värde kan betyda att företaget inte utnyttjar sina resurser på ett effektivt sätt. Detta är på många sätt likt hur man tolkar nyckeltalet soliditet