Debiteringsgrad

Debiteringsgrad är ett nyckeltal som ofta används som mått på framgång hos tjänsteproducerande företag som t.ex. konsultföretag som debiterar per arbetad timme. Nyckeltalets debiteringsgrad räknas ut som andelen direkt tid av totalt arbetad tid. 

Den del av arbetad tid som tjänsteföretaget kan ta betalt av kunden kallas debiterbar tid, eller direkt tid. Den ej debiterade tiden, det vill säga den övriga tid som de anställda arbetar kallas indirekt tid och används bland annat till administration, utbildning, intern kontorstid och liknande. Andelen debiterad tid i förhållande till den totalt arbetade tiden kallas debiteringsgrad.

 

Debiteringsgraden kan mätas individuellt eller totalt

Debiteringsgraden kan mätas på individuell nivå eller för hela företaget. Debiteringsgraden påverkar företags resultat och det är därför av största vikt att ha koll på var debiteringsgraden ligger och hur måttet utvecklas. Nyckeltalet visar hur effektivt företaget är på att sälja sina tjänster och generellt sett är ett högt tal bättre än ett lågt tal.

 

Varför är debiteringsgraden viktig?

Ett företag som säljer tjänster som debiteras per timme behöver ha kontroll på både timpris och debiteringsgrad för att kunna täcka egna kostnader och nå den önskade vinstmarginalen.

En lägre debiteringsgrad kan täckas upp med hjälp av ett högre timpris och en hög debiteringsgrad likaså ett lägre timpris.

Den historiska och även den framtida debiteringsgraden är också viktiga nyckeltal ur planeringssynpunkt. 

En debiteringsgrad på 100% betyder att företaget kan fakturera för alla arbetade timmar. Detta är något som många tjänsteföretag försöker uppnå men det är sällan det går att uppnå 100% eftersom en viss tid behöver spenderas på administration, utbildning osv. Det är också viktigt att ha personalens välbefinnande i åtanke eftersom det kan finnas risk för utbrändhet vid alltför hög arbetsbörda / debiteringsgrad. 

 

Hur beräknar man debiteringsgrad?

Formeln för att beräkna debiteringsgrad är enligt följande:

Debiteringsgrad = Debiterbar tid / Totalt arbetad tid

 

Exempel

En ingenjörsfirma har under året debiterat 3 200 timmar.

Antalet tillgängliga timmar var 4 100.

Företagets debiteringsgrad var därför under året 78,05 %.