Bruttomarginal

Bolagets bruttomarginal visar hur stor del av omsättningen som är kvar efter att kostnader för verksamheten (t.ex. varu- och materialinköp) dragits bort. Bruttomarginal är ett lönsamhetsmått som är extra intressant för företag som tillverkar produkter. 

Bruttomarginal formel:
Bruttoresultatet = Försäljningsintäkter – direkta kostnader för den sålda varan
Bruttomarginal = bruttoresultat / omsättning