Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner är åtgärder som ett företag kan gära för att skjuta på beskattning av resultat till ett senare tillfälle.

Bokslutsdisposition är alltså ett sätt för ett företag att skjuta sina skattekostnader framför sig.

 

Exempel på bokslutsdispositioner: periodiseringsfond och överavskrivningar

Exempel på bokslutsdispositioner är periodiseringsfond och överavskrivningar.

Den vanligaste bokslutsdispositionen är avsättning till periodiseringsfond, där en del av det skattemässiga resultatet får avsättas i upp till 6 år.

För juridiska personer får upp till 25% av resultatet sättas av. För fysiska personer som är delägare i handelsbolag samt för enskilda näringsidkare är procentsatsen 30%. Senast efter 6 år måste avsättningen återföras till beskattning.

Bokslutsdispositionerna bokförs som obeskattade reserver i balansräkningen och som bokslutsdispositioner i resultaträkningen i samband med bokslutet. Genom bokslutsdispositionerna får företaget en uppskjuten skatteskuld.