Balansräkning

I årsredovisningen redovisas förutom resultaträkning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse även en balansräkning. 

En balansräkning är ett dokument som redovisar en organisations tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle.
Balansräkningen brukar ställas upp i två kolumner med tillgångar på ena sidan samt skulder och eget kapital (det vill säga hur tillgångarna finansierats) på den andra.