Avkastning på sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital är den del av ett företags tillgångar som har lånats ut eller som lånats ut av andra långivare som exempelvis en bank.
Det sysselsatta kapitalet är det kapital som tillhandahålls av aktieägarna (eget kapital) plus det kapital som tillhandhålls av långivarna (räntebärande skulder). Det resultatmått som används för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital är rörelseresultatet plus finansiella intäkter.