Kontakta oss direkt

Kommentar

Jag godkänner att mina uppgifter används för att bli kontaktad.

19 DECEMBER 2019

Bokslut - vad är det?

Bokslut


Vad är egentligen ett bokslut? Vad innebär det? Kan jag göra det själv? 

Alla företag ska avsluta sina räkenskapsår med ett bokslut, men hur det ska göras skiljer sig mycket åt beroende framför allt på företagsform och storlek på bolaget. Kortfattat är ett bokslut en sammanfattning av företagets ekonomi under året och arbetet som behöver göras är att gå igenom och se till att allt är med som ska vara det, att det stämmer och sedan sammanfatta det.

 

Bokslut för olika bolagsformer

Alla aktiebolag ska göra ett årsbokslut och en årsredovisning. Mindre aktiebolag kan följa det förenklade K2-regelverket, medan större bolag måste följa K3. Dessa regelverk är ett kapitel för sig, så det återkommer vi om i en annan artikel. Utformningen av årsredovisningen är ganska hårt reglerad av Årsredovisningslagen och nämnda K2 och K3 och när den är godkänd av Bolagsverket är den en offentlig handling som alltså vem som helst kan beställa hem och titta i.

För handelsbolag och enskilda firmor, räcker det oftast med ett Årsbokslut. Detta ska innehålla en resultat- och en balansräkning och några tilläggsupplysningar.

Enskilda firmor som normalt har en omsättning under 3 miljoner kronor, får upprätta ett Förenklat Årsbokslut, vilket egentligen innebär bara en resultat- och balansräkning, som sedan signeras.

 

Att göra inför bokslutet

Innan räkenskapsåret tar slut är det några saker man bör tänka på. Lagret och ev kontantkassa ska räknas den sista dagen i räkenskapsåret. Det kan också vara idé att titta i bokföringen inför årsslutet för att se hur resultatet ser ut och fundera på om det är något man bör göra innan året är slut. Är resultatet bra och man har hållit tillbaka på sin egen lön t ex kan man passa på att ta ut en extralön innan bokslutsdagen.

 

Att göra bokslut - praktiskt

När alla underlag som hör till det avslutade året har kommit in och den vanliga bokföringen är klar är det dags att börja med själva bokslutet.

  1. Börja med att kontrollera att ingående balans stämmer med förra bokslutet, om inte så för över balanser eller fixa det som blivit fel.
  2. Se över resultaträkningen. Ser kostnadsposterna rimliga ut, t ex jämfört med tidigare år? Finns det kostnader som borde vara inventarier, eller tvärtom?
  3. Gå igenom alla balanskonton ett i taget. Dokumentera med underlag och/eller uträkningar för att stödja saldot på resp konto. Du ska veta vad som finns på varje konto och ha kollat att det stämmer per bokslutsdatum.
  4. Boka upp allt som hör till året men ännu inte är bokfört. Alla pensionspremier ska ha särskild löneskatt 24,26 %. Fundera på om det finns upplupna löner och semesterskuld och boka upp det. Gå också igenom 1-2 månader efter bokslutsdatum och leta efter intäkter och kostnader som fakturerats då men i verkligheten hör till förra året, t ex elräkningar, leveranser de sista dagarna och annat som faktureras i efterhand. Även kostnaden för en ev revision ska bokas upp trots att den faktureras i efterhand. Gör du ett K2-bokslut gäller att om det är mer än 5000 kr per post så ska det periodiseras.
  5. Tänk även till åt andra hållet, om det finns förutbetalda kostnader, som t ex försäkringar, leasing och olika abonnemang.
  6. När dessa steg är genomförda är själva siffrorna klara. Sedan återstår för ett AB att göra en årsredovisning, för mindre enskilda firmor att skriva ut och signera balans- och resultaträkning och för övriga att göra ett årsbokslut.

 

Varför ta hjälp med bokslut?

Kändes punkterna ovan logiska och begripliga? Då kan du säkert göra ditt bokslut själv. Om det däremot känns som tekniskt mumbo-jumbo och väckte fler frågor än svar, vore det nog bra att ta hjälp av en redovisningsbyrå med att avsluta året.

Att få fram ett korrekt bokslut är en nödvändighet för att kunna veta hur företaget går, och utvecklas från år till år. Med faktiska siffror på hur ditt företag går kan du jämföra det med konkurrenter, eller visa det för banken eller investerare. Bokslutet ligger också till grund för den skatt bolaget ska betala, vilket också är en god anledning att se till att det blir helt rätt.

För en enskild näringsidkare är det viktigt att få bokslutet rätt, eftersom det är en del i den privata deklarationen, som avgör hur mycket skatt som ska betalas och som signeras på heder och samvete. För en ägare av ett AB är det viktigt att följa de lagar och regler som finns eftersom man som ägare i värsta fall kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder om man inte skött bolagets åtaganden.

En redovisningskonsult kan dessutom hjälpa till att se över helheten och komma med tips och råd som kan vara till stor hjälp för företagaren. Inför årsslutet kan ni tillsammans se över hur mycket lön som är lämpligt att ta ut och/eller hur mycket utdelning som kan tas ut. En annan aspekt att ta hänsyn till är hur framtiden ser ut – om det är läge att göra en avsättning till periodiseringsfond eller inte eller om det är något åtagande i framtiden som behöver tas upp i bokslutet.

 

Behöver du hjälp med bokslut och årsredovisning för ditt företag?
Vi hjälper dig gärna - ta kontakt med oss idag!